Nederlands    Deutsch    English

 

De familie Vom Dael / Dahle / van Dalen in Duits- land, Nederland, Nederlands-Indië en Amerika

De stamboom van de familie Van Dalen gaat terug tot het midden van de 15e eeuw. Het moeilijkste gedeelte van het onderzoek naar de oorsprong van de familie Van Dalen werd gedaan door Erich Thurmann (1912-1995), gepromoveerd in Engelse filologie, lange tijd directeur van de Universiteitsbibliotheek in Münster in Westfalen (Duitsland) en in zijn vrije tijd een bijzonder ijverige genealoog van vele families in zijn geboorteplaats Lippstadt, dat eveneens in Westfalen ligt. Omdat Thurmann’s moeder een Sophie Dahle (1881-1965) was, onderzocht hij natuurlijk ook de familie Dahle. De doop-, trouw- en begraafregisters van diverse kerken in Lippstadt brachten hem terug tot het midden van de 17e eeuw. Maar een systematische inventarisatie van officiële documenten in archieven in heel Westfalen, met name verslagen van rechtszaken, contracten en oorkondes, maakte het mogelijk om nog vroegere voorvaderen te vinden. Deze bleken onder verschillende vormen van de naam Dahle, bijv. Vom Dael en Daele, van de 15e tot de 17e eeuw burgermeesters en raadsleden in Lippstadt en twee andere nabijgelegen steden, namelijk Soest (spreek uit: Soost) en Geseke, te zijn geweest. Thurmann overleed in 1995, maar zijn volledige genealogische notities met talloze foto’s en kopieën van documenten kunnen in het stadsarchief van Lippstadt geraadpleegd worden.

Eén van Thurmann’s voorvaderen met de naam Dahle was de broodbakker Peter Dahle (gest. 1723), die vijf dochters had (waarvan drie jong overleden) en twee zoons, Marcus (geb. 1709) en Conrad (geb. 1712). Nadat hun vader was overleden, hun moeder opnieuw trouwde en toen in 1729 zelf ook overleed, zochten de zoons kennelijk een betere toekomst. In 1733 werden beide lidmaat van de evangelisch-Lutherse kerk in Westzaandam en vier jaar later trouwde Marcus aldaar met Geertje Barents, dochter van een plaatselijke bakker. Nadat zijn schoonvader en zijn vrouw in de daaropvolgende jaren waren overleden, sloot hij een contract af met zijn schoonmoeder om haar bakkerij na haar dood over te nemen. Marcus hertrouwde met een andere immigrante uit Duitsland, Elisabeth van Ooijen uit Menslage (ten noorden van Osnabrück) en samen kregen ze twee zoons die meerderjarig zouden worden en die naar hun grootouders Pieter en Antonie werden genoemd. Toen Elisabeth in 1781 overleed, was haar zoon Pieter “in het buitenland”, en tot nu toe is het onmogelijk gebleken nog een spoor van hem te vinden. Antonie trouwde in 1783 met Trijntje Kop, bakkersdochter uit Oostzaandam, en werd de eerste in een lange reeks zoons die afwisselend Antonie van Dalen en Jan van Dalen heetten (Jan was de naam van Trijntje’s vader) totdat, in de 60er jaren van de 20e eeuw, één van deze Antonie’s en zijn vrouw besloten met de traditie te breken en hun zoons Benno en Frank noemden.

Ik was al met familieonderzoek bezig geweest aan de hand van de burgerlijke stand in de 19e eeuw toen ik nog op de middelbare school zat, maar pas in de laatste jaren ben ik aan gedetailleerder onderzoek begonnen. Ondertussen had een neef van mijn vader, die naar mijn vroeg overleden grootvader Jan was genoemd, uitgebreider onderzoek naar de Nederlandse familie van Dalen gedaan, waarbij hij ook de doop-, trouw- en begraafregisters uit de 18e eeuw gebruikte. Via een bevriende collega in Duitsland informeerde hij bovendien of in Lippstadt informatie over de doop van Marcus van Dalen kon worden gevonden. Dit is de plek waar ikzelf in beide richtingen met het familieonderzoek verder ben gegaan: terug in de geschiedenis met behulp van de informatie die al door Erich Thurmann was verzameld en vooruit tot aan onze tijd door middel van de doop-, trouw- en begraafregisters van Lippstadt en, vanaf ca. 1870, de burgerlijke stand. Het bleek dat Marcus’ broer Conrad vrij snel naar Lippstadt was teruggekeerd en een familie van bakkers en later ook landbouwers voortzette waarvan de laatste twee vrouwelijke leden in Lippstadt in 1965 en 1967 overleden.

Ik ben van plan op deze website meer informatie over de stamboom van de familie Vom Dael / Dahle / van Dalen te geven, waarvan de Duitse tak in Lippstadt, Soest en Geseke woonde en de Nederlandse tak in Westzaandam (1733-1802), Texel (1802-1834), Den Helder (vanaf 1812) en Amsterdam (vanaf 1879). Waarschijnlijk waren diverse leden van de familie Van Dalen in Nederlands-Indië, ook al omdat ze in de 19e eeuw van beroep scheepstimmerman en zeilmaker waren. Van één familielid, niet geheel onverwacht Antonie geheten, weten we dit zeker. Hij ging in de 40er jaren van de 19e eeuw met zijn gezin naar Nederlands-Indië en overleed in 1870 in Soerabaja.
Minstens één familielid van zowel de Duitse als de Nederlandse tak van de familie emigreerde naar Amerika. Een Friedrich Heinrich Conrad Dahle uit Lippstadt voer in 1864 op het schip “Kepler” van Hamburg naar New York. Hij trouwde in Manhattan met de eveneens Duitse Johanna Margaretha Elise Boedecker en kreeg drie of vier kinderen met haar. Nadat zowel Johanna als Conrad door ernstige ziektes waren overleden, moesten de kinderen naar Duitsland terug worden gestuurd, waar ze door een oom en een tante werden opgevoed.
Sporen van een Nederlandse immigrant naar Amerika, Hendrik van Dalen (geboren in Amsterdam in 1869), en zijn nakomelingen zijn op www.ancestry.com (tegen betaling) en diverse andere websites te vinden. Hendrik’s zoon Pieter was een tamelijk bekende schilder in Seattle, van wie meerdere schilderijen op het internet staan.

Op deze website geef ik de stamboom van de familie Vom Dael / Dahle / van Dalen in drie afzonderlijke gedeeltes:

  1. De Nederlandse tak: de genealogie van Marcus van Dalen (1709-1755). Dit gedeelte is door mijzelf en door Jan van Dalen, neef van mijn vader, uitgezocht.
  2. De latere tak in Lippstadt: de genealogie van Conrad van Dalen (1712-1754). Deze tak is door mijzelf uitgezocht en later met informatie van Erich Thurmann aangevuld, nadat ik had ontdekt dat hij de genealogie van veel families die eeuwenlang in Lippstadt hadden woonden, had onderzocht, met name ook die van zijn moeder Sophie Dahle.
  3. De vroege tak in Lippstadt: de genealogie von Gobbele vom Dael (fl. 1448). Behalve van het oudste doop-, trouw- en begraafregister van Lippstadt uit de tweede helft van de 17e eeuw heb ik hier uitsluitend gebruik gemaakt van informatie die Erich Thurmann in officiële documenten in archieven verspreid over heel Westfalen had gevonden.

Door middel van deze website hoop ik in contact te komen met familieleden die ik uit het oog heb verloren, en de informatie te kunnen aanvullen voor die takken waarover ik weinig of niets weet (deze zijn in de genealogieën met rood aangegeven).
De achternaam Van Dalen komt in Nederland vrij veel voor en er zijn talloze andere families Van Dalen die in de 18e en 19e eeuw in andere steden of dorpen in Nederland woonden. Als uw voorouders Van Dalen vóór 1880 niet in Westzaandam, Texel of Den Helder woonden is de kans vrij klein dat u met de familie Vom Dael / Dahle / Van Dalen verwant bent.

Mijn contact-informatie vindt u op de bladzijde Contact.

 

Die Familie Vom Dael / Dahle / van Dalen in Deutschland, den Niederlanden, Niederländisch-Indien und den Vereinigten Staaten

Der Stammbaum der Familie Vom Dael / Dahle / van Dalen geht zurück bis zur Mitte des 15. Jahrhundert. Der schwierigste Teil der Forschung nach der frühesten Geschichte der Familie wurde von Erich Thurmann (1912-1995) durchgeführt, der in englischer Philologie promovierte, lange Zeit Direktor der Universitätsbibliothek Münster (Westfalen) und in seiner Freizeit ein unablässiger Genealoge vieler Familien in seinem Geburtsort Lippstadt (ebenfalls in Westfalen) war. Weil Thurmanns Mutter eine Sophie Dahle (1881-1965) war, erforschte er selbstverständlich auch die Familie Dahle ausführlich. Die Kirchenbücher verschiedener Kirchspielen in Lippstadt brachten ihn zur Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Aber eine systematische Bestandsaufnahme offizieller Dokumente in Archiven in ganz Westfalen, insbesondere Gerichtsberichte, Kontrakte und Urkunden, erlaubte es ihm um noch frühere Vorfahren aufzudecken. Es stellte sich heraus, dass diese mit unterschiedlichen Formen des Nachnahmen Dahle, z.B. Vom Dael und Daele, vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in Lippstadt und den Nachbarstädten Soest und Geseke Bürgermeister und Ratsherren waren. Thurmann starb 1995, aber sein genealogischer Nachlass mit zahlreichen Photographien und Kopien von Dokumenten kann im Stadarchiv von Lippstadt eingesehen werden.

Einer von Thurmanns Vorfahren mit Namen Dahle war der Brotbäcker Peter Dahle (gest. 1723), der fünf Töchter hatte (von denen drei jung starben) und zwei Söhne, Marcus (geb. 1709) und Conrad (geb. 1712). Nachdem ihr Vater gestorben war, ihre Mutter erneut heiratete und dann 1729 auch starb, machten die beiden Söhne sich anscheinend auf die Suche nach einer besseren Zukunft. 1733 wurden beide in der evangelisch-lutherischen Kirche in Westzaandam (15 Kilometer nordwestlich von Amsterdam) aufgenommen und vier Jahre später heiratete Marcus dort mit Geertje Barents, Tochter eines örtlichen Bäckers. Nachdem sein Schwiegervater und seine Frau einige Jahre später gestorben waren, schliess er mit seiner Schwiegermutter einen Vertrag ab, laut dem er nach ihrem Tod ihre Bäckerei übernehmen würde. Marcus heiratete erneut mit einer anderen Emigrantin aus Preußen, nämlich Elisabeth van Ooijen (aus der Oe) aus Menslage (nördlich von Osnabrück). Die beiden bekamen zwei Söhne, die volljährig und nach ihren Großeltern Pieter und Antonie genannt wurden. Als Elisabeth 1981 starb, war ihr Sohn Pieter “im Ausland” und bis jetzt habe ich keine weitere Spur von ihm finden können. Antonie heiratete 1783 Trijntje Kop, Bäckerstochter aus Oostzaandam, und wurde der erste in einer sehr langen Reihe von Söhnen, die abwechselnd Antonie van Dalen und Jan van Dalen hiessen (Jan war der Name von Trijntjes Vater). Erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entschieden sich eins dieser Antonies und seine Frau, mit der Tradition zu brechen und ihre Söhne stattdessen Benno und Frank zu nennen.

Als Gymnasiast hatte ich vor allem an Hand von standesamtlichen Einträgen (die in den Niederlanden “dank” der französischen Besatzung schon ab 1811 vorhanden und mittlerweile zu einem wesentlichen Teil digitalisiert sind) erste Forschungen nach meinen Vorfahren angestellt, aber erst in den letzten Jahren habe ich ausführlichere Untersuchungen begonnen. In der Zwischenzeit hatte ein Cousin meines Vaters mit Hilfe der nordholländischen Kirchenbücher aus dem 18. Jahrhundert der Geschichte der Familie Van Dalen bis ins frühe 18. Jahrhundert verfolgt. Durch einen befreundeten deutschen Kollegen erkündigte er sich auch bei der evangelischen Kirche in Lippstadt, ob dort die Taufe von Marcus van Dalen zurückzufinden war. Genau an dieser Stelle habe ich vor einigen Jahren angesetzt und bin auf der einen Seite mit Hilfe von von Erich Thurmann gesammelten Informationen zurück in die Zeit gegangen und mittels der Lippstädter Kirchenbücher und standesamtlichen Einträge bis zur jetztigen Zeit. Es zeigte sich dabei, dass Marcus’ Bruder Conrad schon bald nach Lippstadt zurückgekehrt war und eine Familie von Bäckern und später Landwirten fortsetzte, von der die beiden letzten weiblichen Mitglieder in Lippstadt 1965 und 1967 starben.

Auf dieser Website habe ich vor, mehr Informationen zum Stambaum der Familie Vom Dael / Dahle / van Dalen zu geben, von der die Mitglieder des deutschen Zweigs in Lippstadt, Soest und Geseke und die des niederländischen Zweigs in Westzaandam (1733-1802), Texel (1802-1834), Den Helder (ab 1812/1834) und Amsterdam (ab 1879) wohnten. Wahrscheinlich waren mehrere Mitglieder des niederländischen Zweigs in Niederländisch-Indien (später Indonesien), auch weil sie Schiffsbauer und Segelmacher waren. Von einem Mitglied der Familie, der nicht ganz unerwartet Antonie van Dalen hiess, wissen wir dies mit Sicherheit. Er zog in den 1840ern mit seiner Familie nach Niederländisch-Indien und starb 1870 in Surabaja.
Mindestens ein Mitglied des deutschen Zweigs und ein Mitglied des niederländischen Zweigs emigrierten in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Friedrich Heinrich Conrad Dahle aus Lippstadt fuhr 1864 auf dem Schiff “Kepler” von Hamburg nach New York. Er heiratete in Manhattan die ebenfalls deutsche Johanna Margaretha Boedecker aus Bramsche bei Hannover en bekam mit ihr drei oder vier Kinder. Nachdem sowohl Johanna als Conrad nach schwerer Krankheit gestorben waren, wurden die Kinder nach Deutschland geschickt, um von Onkeln und Tanten erzogen zu werden.
Spuren eines niederländischen Immigranten in Amerika, nämlich Hendrik van Dalen (geb. 1869), und seine Nachkommen sind u. a. auf www.ancestry.de und verschiedenen anderen Websites zu finden. Hendriks Sohn Pieter war ein bekannter Mahler in Seattle, von dem mehrere Gemälde online zu bewundern sind.

Ich gebe hier den Stammbaum der Familie Vom Dael / Dahle / van Dalen in drei Teilen:

  1. Der niederländische Zweig: die Genealogie von Marcus van Dalen (1709-1755). Dieser Teil ist von mir selber und von Jan van Dalen, Cousin meines Vater, erforscht worden. Die genealogischen Abkürzungen sind die niederländischen, aber unten auf der Seite folgt eine Übersicht dieser Abkürzungen mit deutschen Übersetzungen.
  2. Der spätere Zweig in Lippstadt: die Genealogie von Conrad van Dalen (1712-1754). Dieser Zweig wurde von mir selber erforscht und später mit Informationen von Erich Thurmann ergänzt,  nachdem ich entdeckt hatte, dass er die Genealogie von vielen Lippstädter Familien ausführlich beschrieben hatte, insbesondere auch die seiner Mutter Sophie Dahle.
  3. Der frühere Zweig in Lippstadt: die Genealogie von Gobbele vom Dael (fl. 1448). Außer dem ältesten Lippstädter Kirchenbuch aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts habe ich für diesen Teil nur Informationen benutzt, die Erich Thurmann in offiziellen Dokumenten in Archiven in ganz Westfalen gefunden hatte.

Durch diese Website hoffe ich mit aus dem Auge verlorenen Verwandten in Kontakt zu kommen und die Informationen für die Zweige ergänzen zu können, zu denen ich nur sehr wenig weiß (diese sind in den Genealogien in rot angezeigt).
Der Nachname Van Dalen ist in den Niederlanden ziemlich häufig und es gibt viele Familien Van Dalen, die im 18. und 19. Jahrhundert in anderen Städten oder Dörfern in den Niederlanden wohnten. Ahnenforschung in den Niederlanden kann jetzt sehr bequem mit Hilfe der neuen Website https://www.wiewaswie.nl/ durchgeführt worden.

Meine Kontakt-Informationen finden Sie auf der Seite Kontakt.

 

The Family Vom Dael / Dahle / Van Dalen
in Germany, the Netherlands, the Dutch Indies,
and the United States

The Van Dalen family has been traced back to the middle of the 15th century. The most difficult part of this search was carried out by Erich Thurmann (1912-1995), a doctor in English philology, long-time director of the Library of the University of Münster in Westphalia in Germany, and in his spare time an extremely diligent genealogist of many families in his birthplace Lippstadt, likewise in Westphalia. Since his mother was a Sophie Dahle (1881-1965), his genealogical efforts naturally also included the family Dahle. A complete search of the church records of Lippstadt led him back to the second half of the 17th century. A systematic investigation of official documents in archives all through Westphalia allowed him to find the names of further ancestors, who, from the 15th to the 17th century, turned out to be mayors and city council members in Lippstadt as well as the nearby cities of Soest and Geseke under different forms of the name, for example Dael or Daele, often preceded by Von or Vom. Thurmann died in 1995 but his full genealogical records, including numerous photographs and photocopies of official documents, can be consulted in the City Archive of Lippstadt.

One of Thurmann’s ancestors of the name Dahle was the baker Peter Dahle (d. 1723), who had five daughters (three of whom died very young) and two sons, Marcus (born in 1709) and Conrad (born in 1712). Apparently both sons were looking for a better future after their father had died and their mother remarried and then died in 1729. They were registered as members of the Lutheran church of Westzaandam (just northwest of Amsterdam in the Netherlands) in 1733 and four years later Marcus married Geertje Barents, daughter of a local baker. After the death of his father-in-law and some years later of his wife, Marcus concluded a contract with his mother-in-law to buy her bakery after her death. Marcus remarried another German immigrant, Elisabeth van Ooijen from Menslage (north of Osnabrück) and they had two sons who would reach adulthood and who were named Pieter and Antonie after their grandfathers. When Elisabeth died in 1781, her son Pieter was abroad and no further trace of him has been found. But Antonie married in 1783 with Trijntje Kop, daughter of a baker from Oostzaandam, and was the first in a long alternation of Antonie van Dalen and Jan van Dalen (Jan was the first name of Trijntje’s father) until, in the 1960s, one of the Antonies and his wife decided to abandon this tradition and call their sons Benno and Frank.

I started looking into my family tree on the basis of civil records from the 19th century when I was still in highschool, but only returned to family research more seriously in recent years. In the meantime, a cousin of my father, called Jan after my grandfather, had done a more extensive search, also including the church records from the 18th century and had made a first inquiry after Marcus’s baptism in Lippstadt. This is where I continued in both directions: earlier into history aided by the information gathered by Erich Thurmann and back to the present time through church and civil records. It turned out that Marcus’s brother Conrad had soon returned to Lippstadt and continued a Dahle family of bakers and later of farmers until the last two female Dahles in Lippstadt died in 1965 and 1967.

On this website I plan to give more information about the family tree of this particular family Vom Dael / Dahle / Van Dalen, whose German branch resided in Lippstadt, Soest and Geseke and whose Dutch branch lived in Westzaandam (1733-1802), Texel (1802-1834), Den Helder (from 1812/1834) and Amsterdam (from 1879-). It is probable that several members of the Van Dalen family were in the Dutch Indies, especially because during the 19th century they made their living by shipbuilding or sailmaking. We know this for certain of one relative, not surprisingly called Antonie, who went to the Dutch Indies with his family in the 1840s and died in Surabaya in 1870.
At least one member of both the German and the Dutch branches of the Van Dalen family emigrated to the United States. A Friedrich Heinrich Conrad Dahle from Lippstadt traveled from Hamburg to New York on the ship “Kepler” in 1864, married Johanna Margaretha Elise Boedecker in Manhattan in 1866 and had three or four children with her. After both his wife and Conrad himself had died because of illness, the children had to be brought back to Lippstadt to be raised by an uncle and an aunt.
Several traces of a Dutch immigrant to the USA, Hendrik van Dalen (born in Amsterdam in 1869), and his children can be found on www.ancestry.com and other places on the internet. Hendrik’s son Pieter was a painter in Seattle of some renown, some of whose paintings may be found online.

On this website I present the family tree of the Vom Dael /  Dahle / van Dalen family in three separate parts:

  1. Dutch branch: the family tree of Marcus van Dalen (1709-1755). This was investigated by Jan van Dalen, cousin of my father, and supplemented by myself. The genealogical terms and abbreviations are in Dutch, but at the bottom of the page you will find a list of the most important ones with their English translations.
  2. Late Lippstadt branch: the family tree of Conrad van Dalen (1712-1754). This was investigated by myself and later supplemented by information from Erich Thurmann’s research papers after I had discovered that he had investigated the family tree of numerous families that had lived in Lippstadt for many centuries, including that of his mother Sophie Dahle.
  3. Early Lippstadt branch: the family tree of Gobbele vom Dael (fl. 1448). Except for some of the church records from the second half of the 17th century, I have here completely relied on the information found by Erich Thurmann in various types of official documents in archives throughout Westphalia.

By means of this website I hope to get into contact with relatives who disappeared from sight, and to be able to supplement the information on the branches of the family tree about which I know little or nothing (these are indicated in red in the family trees). Please note that Van Dalen is quite a common surname in the Netherlands and that there were numerous other families Van Dalen who mainly lived in other specific Dutch cities or villages. Family research in the Netherlands can very effectively be carried out through the new website https://www.wiewaswie.nl/.

See Contact for my contact information.

Planeten2
WebsiteLogo

Benno van Dalen

Islamic Astronomy

Family History

Ansichtkaart Lippstadt scaled
Marcus van Dalen (1709-1755) handtekening scaled
Marcus van Daalen (1709-1755)

Zaandam Overtoom scaled
Antonie van Dalen (1751-1815) handtekening scaled
Anthonij van Dalen (1751-1815)

Zaandam-Evangelische kerk scaled
Jan van Dalen (1791-1838) Handtekening scaled
 Jan van Daalen (1791-1838)

Texel=werf kleur scaled
Antonie van Dalen (1811-1840) handtekening scaled
Antonie van Dalen
(1811-1840)

Jan van Dalen (1834-1918) Foto scaled
Jan van Dalen (1834-1918) Handtekening scaled
Jan van Dalen (1834-1918)

Pieter van Dalen (1837-1897) Foto scaled
Pieter van Dalen (1837-1897) Handtekening scaled
 Pieter van Dalen (1837-1897)

Antonie van Dalen (1873-1958) foto scaled
Antonie van Dalen (1873-1958) handtekening scaled1
Antonie van Dalen
(1873-1958)

Jan van Dalen (1902-1934)  foto scaled
Jan van Dalen (1902-1934) handtekening2 scaled

Jan van Dalen (1902-1934)